Политика за Защита на Личните Данни

Политиката за защита на личните данни на ЕТ. Кремина – Тур – Минка Стефанова, урежда вида на информацията, която агенцията събира, начина по който я събира и целите на използването и.

Какво съдържа информацията за Вас?

Тази информация включва Вашите имена )Име, Презиме, Фамилия и ЕГН (Единен Граждански Номер), координати за пряка връзка с Вас в случай на необходимост, предпочитания за пътувания и специални нужди/увреждания/изисквания, които Вие доброволно предоставяне на нас, включително информация за други лица във връзка с горе посочените данни, които са били включени във Вашата резервация (наричана по-долу „Информация за Вас”). Информацията за Вас, се събира, когато поискате такава от нас, когато се свързвате с нас (или обратното) или когато извършвате съответната резервация при нас. Вие носите отговорност останалите туристи, пътуващи с Вас, да бъдат запознати със съдържанието на нашата Политика за защита на личните данни и съответно, да дадат съгласието си да действате и подписвате от тяхно име във взаимоотношенията си с нас.
За да бъде точна, пълна и актуална информацията за Вас, ние периодично я обновяваме.

Как ние използваме Информацията за Вас?

1. За да можем да Ви предоставим нашите услуги, в това число – полети, почивки, застраховки и др., ние, от ЕТ. Кремина – Тур – Минка Стефанова, имаме право да разкриваме Информацията за Вас на трети лица – като например – нашите доставчици на услуги (които е възможно да се намират извън България/Европейското икономическо пространство (ЕИП)). За да можете да пътувате в чужбина, е възможно да се изисква (съгласно изискванията на държавни органи на мястото(-ата) на заминаване и/или пристигане) разкриване на Информацията за Вас, за целите на сигурността, за имиграционни, антитерористични или други цели, които съответните власти сметнат за необходими. Въпреки че не е задължително, можем да упражним правото си на съдействие, когато е необходимо.

2. Имаме право да събираме и използваме Информацията за Вас съгласно българското законодателство и за нужните на туристическия агент цели, както и да разкриваме същата информация на нашите и други фирми и партньори с търговска цел. Също така имаме право да предоставяме Информацията за Вас на фирми, които извършват дейност като „оператори, обработващи данни” от наше име или на нашите доставчици на услуги, които оперират системи или търговски функции от наше име. Тези цели включват администрация, предоставяне на услуги (и осъществяване на връзка с Вас, при необходимост), грижа за клиентите, подобряване на услугите ни, стопанско управление и дейност, реорганизация/структуриране/продажба на нашата компания (или на компании от нашата група), оценка на риска, сигурност и предотвратяване/разкриване на престъпления, изследвания и анализ, маркетинг, проследяване, измерване и оценка на предпочитанията и покупателните тенденции на клиентите, разрешаване на спорове, проверка на кредити и събиране на задължения.

3. Част от Информацията за Вас (например за Вашето здравословно състояние или вероизповедание) може да се приеме за „чувствителни лични данни” съгласно Закона за защита на личните данни от 1998 г. В това отношение, ние, работим изцяло във Ваш интерес, като приемаме чувствителни лични данни от Вас само при условие, че сте дали своето съгласие за това. Извтршвайки Вашата резервация чрез нас, Вие се съгласявате Вашите застрахователи, техните агенти и медицински персонал да ни разкриват необходимата информация (която може да съдържа чувствителни лични данни) при обстоятелства, при които се налага да действаме в интерес на всички туристи от Вашата туристическа група. Например, ако имате инфекциозно заболяване докато сте на почивка в курорт, може да се наложи да организираме специалното Ви настаняване за лечение и временното Ви отделяне от групата.
В случай че не приемате предвидените горе посочени условия за Използване на Информацията за Вас от наша страна, не можем да работим с Вас и не можем да приемем Вашата резервация.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ет. Кремина – Тур – Минка Стефанова е извършила необходими усилия, за да обезпечим прилагането на нужните мерки за защита на Вашата информация.

ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Всички изменения на настоящата политика ще бъдат публикувани на нашия уебсайт, и/или ще се предоставят при поискване.

ЕТ. Кремина – Тур – Минка Стефанова, се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

  • има изрично писмено съгласие на клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация,
  • тъй като търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона